top of page

Договір-оферта про надання послуг

Чинна з «01» грудня 2022 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі – «Оферта») ФОП Ночвіна Анастасія Сергіївна - (надалі – «Виконавець»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах.

 

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична особа-підприємець або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в п. 4 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору (в тому числі, але не виключно, особи, щодо яких застосовані відповідні санкції згідно із Законом України «Про санкції» та/або існують інші обмеження на ведення господарської діяльності, включаючи обмеження, пов’язані з місцезнаходженням таких осіб на тимчасово окупованій території України).

 

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет за посиланням: http://leleka.support та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

 

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому числі змінювати ціну та описання тарифів, послуг) та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні.

1.5. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

Замовник - фізична особа-підприємець або юридична особа, що створена та діє відповідно до вимог чинного законодавства України, прийняла умови цієї Оферти, пройшла Верифікацію відповідно до положень Угоди користувача та користується Послугами на http://leleka.support.

 

Маркетплейс Leleka (Маркетплейс) – онлайн-сервіс продажу товарів, результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, доступ до якого надається Замовнику через мережу Інтернет за адресою: https://leleka.support/ та забезпечує створення особистого Магазину, розміщення, редагування та обробку інформації в такому Магазині та надання інших послуг Виконавцем;

 

Сервіси /Послуги - сукупність Послуг, які надаються Виконавцем згідно з цим Договору. Товарна позиція - комерційна пропозиція Замовника про продаж товару, яка публікується ним в Магазині Користувача на Маркетплейсі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги, які полягають в наданні доступу Замовнику через мережу Інтернет до програмної продукції Виконавця у вигляді Онлайн-сервісу продажу товарів Маркетплейсу Leleka, розміщеного в Інтернеті за адресою: https://leleka.support/, який забезпечує розміщення і обробку інформації Замовника, створення особистої сторінки (Магазину) для Замовника на Маркетплейсі (надалі – «Послуга доступу»).

 

2.2. Замовник погоджується з умовами, викладеними в цій Оферті та зобов'язується виконувати «Угоду Користувача» (https://leleka.support/terms-and-conditions), якa є невід'ємною частинами цього Договору.

 

2.3. Звітним періодом для надання Послуг за цим Договором є 1 (один) календарний місяць (одиниця виміру проміжку часу).

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. За Послугу доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді Онлайн-сервісу Маркетплейсу Leleka, розміщеного в Інтернеті за адресою: https://leleka.support, Замовник сплачує Виконавцю комісію, відсоток від ціни замовленого покупцем товару, що вказана у Товарній позиції на Маркетплейсі (надалі – «Ціна Послуги доступу»). Ціна Послуги доступу встановлена без ПДВ* та утримується Виконавцем після надходження оплати за Товар від покупця.

 

* Операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно пункту 26¹ підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

3.2 Розмір Ціни Послуги доступу встановлюється за гнучкою системою. Ціна Послуги доступу залежить від вартості товару. Градація наступна:

– товари вартістю до $15 - 30% від вартості товару;

– товари вартістю від $16 до $50 - 25% від вартості товару;

– товари вартістю від $51 до $100 - в 15% від вартості товару;

– товари вартістю від $100 і вище - 5% від вартості товару.

Ціна Послуги доступу додається зверху на початкову вартість Товару. 

 

3.3. Кожного разу, укладаючи договір купівлі-продажу товару, розміщеного на Маркетплейсі, Замовник погоджується з Правилами оплати замовлення на Маркетплейсі Leleka.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить акцепт Оферти та укладає цей Договір шляхом першого додавання Товарної позиції для продажу на Маркетплейсі, що здійснюється після натискання кнопки «Приєднатись» та її успішного завершення.

 

4.2 Співпраця між Замовником та Маркетплейсом відбувається згідно чітко окреслених строків. Замовник зобов’язується відправити товар покупцю впродовж 3 робочих днів від дати отримання замовлення на Маркептплейсі Leleka. Маркетплейс Leleka зобов’язується перевести Замовнику кошти за товар та доставку за вирахуванням Комісії за Послугу доступу впродовж 3 робочих днів від отримання підтвердження відправки Товару Замовником.

5. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати акцепту Оферти Замовником та діє:

а) 1 (один) календарний рік, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань по Договору, або

б) до моменту дострокового розірвання Договору.

 

5.2. Якщо жодна з Сторін за 10 (десять) календарних днів до закінчення строку дії Договору не повідомить письмово іншу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на наступний календарний рік на умовах, викладених у цьому Договорі.

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір може бути достроково розірваний:

 

6.1.1. За згодою Сторін у будь-який час;

 

6.1.2. За ініціативою будь-якої Сторони у випадку порушення іншою Стороною умов Договору з направленням письмового повідомлення іншій Стороні. У такому випадку, Договір вважається припиненим з моменту отримання Стороною, що порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

 

6.1.3. За ініціативою будь-якої із Сторін за умови направлення письмового повідомлення іншій Стороні за 10 (десять) календарних днів до дати такого розірвання Договору.

 

6.1.4. В інших випадках, передбачених цією Офертою (Договором).

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.

 

7.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Замовник запевняє Виконавця та гарантує Виконавцю, що:

 

7.2.1. Замовник надав достовірні дані при реєстрації в якості Користувача на Маркетплейсі;

 

7.2.2. Замовник укладає цей Договір добровільно, при цьому Замовник: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

 

7.2.3. Замовник володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладання та виконання Договору;

 

7.2.4. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Маркетплейсі (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

 

8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються ним на Маркетплейсі; б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на Маркетплейсі та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.

 

8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, Замовник зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.

 

8.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавця Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах оплаченої ним ціни Послуг.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання Послуги результату, що очікував та бажав отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

 

9.2. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

 

9.3. Укладаючи цей Договір, Сторони також погодили використання кваліфікованого електронного підпису (надалі – КЕП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого КЕП в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ

Ночвіна Анастасія Сергіївна

РНОКПП 3506705186

Виписка про реєстрацію №2002240010003125113 від 26.10.2022

Адреса реєстрації: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКОЛУЦЬКА, будинок 15

Телефон для зв’язку: +380674417477

Електронна пошта: nedoluha14@gmail.com

bottom of page